Algemene Voorwaarden

 • De adoptant is verplicht om de hond bij de Stichting Jacob's Ark terug te melden bij het niet meer kunnen of willen verzorgen van de hond, zonder daarbij restitutie van het adoptiegeld te verlangen.
 • De Stichting Jacob's Ark zal de hond binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 7 dagen in opvang nemen.
 • Met door de Stichting Jacob's Ark herplaatste honden mag niet worden gefokt, reden waarom wij een strikt castratie-/ sterilisatiebeleid hanteren.
 • Zou uit een onbedoelde dekking toch een nest pups voortkomen, dan dient de adoptant of verzorger de Stichting Jacob's Ark hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De pups zullen via de Stichting Jacob's Ark een nieuwe eigenaar krijgen.
 • Behalve dat het Adoptiecontract zonder rechterlijke tussenkomst van rechtswege ontbonden zal zijn, zal de adoptant een boetebedrag van €500,- aan de Stichting Jacob's Ark moeten betalen indien:
 1. de adoptant er niet voor zorgt dat de in het Adoptiecontract omschreven hond voldoende vrijheid van beweging heeft, goed gevoed wordt en behoorlijk wordt gehuisvest, een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Stichting Jacob's Ark; of
 2. de adoptant de hond zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt en de Stichting Jacob's Ark hiervan (alvorens daadwerkelijke euthanasie heeft plaatsgevonden) ongeacht op welke wijze kennis neemt en op die wijze de euthanasie nog kan voorkomen; of
 3. de adoptant aan de hond de nodige verzorging onthoudt, of zonder redelijk doel of met overschrijding hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij de hond pijn of letsel veroorzaakt danwel de gezondheid of het welzijn van de hond benadeelt.
 • Nadat het Adoptiecontract is ondertekend zal de Stichting Jacob's Ark nooit aansprakelijk zijn voor enige door of vanwege de hond veroorzaakte schade of kosten.
 • De adoptant is zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte inzake de hondenbelasting.
 • Zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, verstrekt de Stichting Jacob's Ark geen persoonlijke gegevens aan derden (zie ons privacybeleid).
 • Honden die op de website van de Stichting Jacob's Ark worden aangeboden, mogen niet op enige andere site worden vermeld. In overleg zijn uitzonderingen hierop mogelijk.
 • Ingezonden beeldmateriaal wordt eigendom van de Stichting Jacob's Ark.
 • Het adoptietarief voor een hond wordt met elke adoptant individueel besproken.

Stichting Jacob's Ark
© 2012 - 2024

Deel deze pagina